Armeens Apostolische Kerk Maastricht

Over Surp Karapet

De Armeense gemeenschap van Zuid-Limburg heeft sinds juni 2012 deze grote kerk in bruikleen. Op 26 januari 2013 is de kerk ingewijd door aartsbisschop Norvan Zakarian van Bisdom Parijs met instemming van bisschop Frans Wiertz van Bisdom Roermond. 

Missie kerk

De missie van de Armeens-apostolische kerk is om het Evangelie van onze Heer Jezus Christus te prediken en haar boodschap van redding te verkondigen. Deze missie wordt gerealiseerd door middel van aanbidding, onderwijs, getuigenissen, samenkomsten en een gemeenschappelijk leven in Jezus Christus als uitgedrukt in de karakteristieke geloofservaring van het Armeense volk. Alle leden, geestelijken en leken zijn geroepen om volledig deel te nemen in haar missie.


Beschrijving naam

Surp Karapet betekent letterlijk Heilige Voorloper. Met Voorloper wordt verwezen naar Johannes de Doper. Johannes heeft het epitheton "de Voorloper" te danken aan het feit, dat hij de laatste profeet was, die de weg voor Christus heeft voorbereid. De vroegste Christenen hebben Johannes reeds beschouwd als de Voorloper van Christus en hem gezien als de weergekeerde Elias, van wie men geloofde, dat hij zou optreden als de wegbereider van de Messias. De naam Surp Karapet is gekozen door bisschop Datev Muradian van Roemenië, de voormalige deken van Amsterdam. De kerk in Maastricht is vernoemd naar de eerste Armeense officiële huiskerk, gesticht in de 17e eeuw door Armeense kooplieden.

 

Kerkgebouw

Ruimtelijke context

De kerk ligt geheel vrij op een ruim perceel aan het Potterieplein midden in de nieuwbouwwijk Pottenberg. In de onmiddellijke nabijheid van de kerk lagen de pastorie, scholen, postagentschap en een bureau voor maatschappelijk werk. Aan het Potterieplein liggen ook winkels.

Type

De kerk is een georiënteerde als betonskeletbouw met baksteeninvulling opgetrokken centraalbouw op zeshoekig grondplan. De kerk had een centraal stoelenplan.

 

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

De parochie van Christus Hemelvaart werd in 1960 opgericht. Kapelaan J.W. Hulsmans van de Sint-Paulusparochie te Vaals werd benoemd tot bouwpastoor. De eerste noodkerk van Pottenberg was een schaftkeet die door de week door de bouwvakkers gebruikt werd. In oktober van dat jaar werd in het Brabantse Son een ‘echte’ noodkerk opgehaald. Het zat de pastoor Hulsmans niet mee, want tijdens de opbouw van de houten noodkerk werd deze door zware storm weggeblazen. De noodkerk deed tot 1966 dienst en werd toen in gebruik genomen als kleuterschooltje.

Huidige kerk

A.C. Brennickmeyer, die kantoren had in Rotterdam en Heerlen, werd gekozen tot architect van de Christus Hemelvaartkerk. De kerk werd op 10 oktober 1963 aanbesteed en op 4 november daaropvolgend gegund aan J.C. Bartels Bouw en Betonbedrijf uit Maastricht. De eerste steenlegging vond plaats op 5 mei 1964. Op 22 mei 1966 kon Mgr. Moors de kerk inzegenen. De Christus Hemelvaartkerk werd niet geconsacreerd, omdat zij was opgezet als multifunctioneel gebouw. Het vieringaltaar kon verreden worden, er was geen communiebank en in de kerk stonden stoelen. Enkel in de door een harmonicawand van de kerk gescheiden sacramentskapel stonden banken. Deze kapel annex dagkerk kon door opening van de vouwwand bij de kerk getrokken worden.

Veranderingen

Bouwkundige veranderingen hebben nauwelijks plaatsgevonden. Een paar jaar geleden werd een stenen vieringaltaar geplaatst. Bovendien werd de kerk aangekleed met interieurstukken uit de O.L. Vrouw van Goede Raad te Maastricht Malpertuis (kruiswegstaties) en de H. Christoffel te Maastricht-Caberg (doopvont). In de rechtervleugel is een ruimte geschapen welke dient als klaslokaal.

 

Exterieur

De zeshoekige kerk wordt aan vijf zijden omgeven door een lager ombouw waarin de twee hoofdportalen, kapellen, sacristieën, zaaltje en bijruimtes. De eigenlijke kerkzaal torent boven deze omgang uit. De beide portalen liggen tegenover elkaar in de schuine zijgevels. Centraal in elk portaal hangen een dubbele houten deur, geflankeerd door twee enkele deuren. Tussen de deuren staan betonnen kolommen. De deurpartijen staan stroken glas-in-beton. Het opgaand muurwerk van de portalen en de rest van de kerk is opgetrokken in gele baksteen, die in wild verband is verwerkt. Boven de baksteengevels loopt over de gehele ombouw heen een brede betonnen band. Op regelmatige afstanden zijn zware natuurstenen waterspuwers tegen de betonnen band gemonteerd. Daarboven ligt het platte dak. Ter hoogte van de doopkapel en de dagkerk zijn de gevels eveneens voorzien van glas-in-beton. De doopkapel is van buiten zichtbaar door een klein groen geoxideerd koperen tentak. De dienstruimtes aan de achterzijde van de kerk hebben vensterpartijen van helder glas. De eigenlijke kerkzaal torent boven de ombouw uit. De voor- en achtergevel zijn blinde baksteengevels. De schuine zijgevels zijn grotendeels voorzien van tussen de benen van de betonnen spanten geplaatste glas-in-loodramen. Evenals de ombouw bevindt zich tussen gevels en dak een brede rond de kerk lopende betonnen band. Het ruitvormige tentdak is belegd met groen geoxideerde koperplaten.

 

Interieur

De ingangsportalen komen uit in de ombouw, waarin de doop- en dagkapel zijn ondergebracht. Het zeshoekige schip wordt gedomineerd door acht betonnen spanten, die onderling verbonden zijn door de betonnen banden van de ombouw en de daklijst. Tussen de dakspanten ligt een houten plafond. De binnenwanden zijn in gele baksteen, die in wild verband verwerkt is, uitgevoerd. Tegen de achterwand staat op twee ronde pijlers de zangtribune. Tegenover de zangtribune ligt het zeshoekige priesterkoor, dat uitgevoerd is in zwart graniet en zich vijf treden boven het vloerniveau van het schip verheft. Links van het koor ligt, afgescheiden door een vouwwand, de dagkapel. Daar staat ook het tabernakel. De dagkapel heeft een vlak houten plafond en glas-in-betonwanden. Vanuit de dagkapel voert een deur naar de sacristie en de overige dienstruimtes waaronder een zaaltje met keukentje.

 

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003). http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=693

 

Lees ook de artikel van Leo Leijsen over de inwijding van de kerk op 26 januari 2013. http://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/479-armeense-kerkwijding-in-maastricht