Armeens Apostolische Kerk Maastricht

DE GELOOFSBELIJDENIS ,     ՀԱՒԱՏԱՄՔ

 

(Nederlands)

Wij geloven in één God, Vader almachtig, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, dat is: voortgekomen uit het wezen van de Vader. God van God, licht van licht, ware God van de ware God, geboren, niet gemaakt, met de Vader één in wezen; door wie alle dingen zijn gemaakt, in de hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar; die voor ons mensen en om ons heil uit de hemel is nedergedaald, het vlees heeft aangenomen, mens is geworden, door de Heilige Geest volmaakt geboren is uit de Maagd Maria: bij haar ontving Hij lichaam, ziel en geest en al wat in de mens is, waarachtig en niet in schijn.

Hij heeft geleden, is gekruisigd en begraven en op de derde dag verrezen en opgeklommen ten hemel met hetzelfde lichaam en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in hetzelfde lichaam en in de heerlijkheid van de Vader om te oordelen over de levenden en de doden; er zal geen einde zijn aan Zijn koningschap.
En wij geloven in de Heilige Geest, de ongeschapene en volmaakte; die gesproken heeft in de Wet en in de Profeten en in de Evangeliën; die nederdaalde boven de Jordaan, predikte in de apostelen en woonde in de heiligen.

En wij geloven in de éne heilige katholieke en apostolische Kerk; In één doopsel tot kwijtspraak en vergeving van de zonden;

In de verrijzenis van de doden, in het eeuwige oordeel over zielen en lichamen, en in het hemelse rijk.Գրաբար –Grabar (Klassiek Armeens)

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։ Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։ Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Հավատամքից հետո սարկավագի կողմից ընթերցվում է Բ Տիեզերաժողովի սահմանած հետևյալ նզովքը.
«Իսկ որք ասեն, էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Որդի, կամ էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական սուրբ եկեղեցի։

Նզովքին հաջորդում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից ավելացված՝ Ամենասուրբ Երրորդության ուղղափառ հավատքի ամփոփ խոստովանությունը.
«Իսկ մեք փառաւորեսցուք որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով Սրբոյ Երրորդութեանն եւ միոյ Ատուածութեանն, Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն»։Աշխարհաբար. (Nieuw Armeens)

Հավատում ենք մի Աստծո, Ամենակալ Հորը, երկնքի երկրի, երևելիների և աներևույթների Արարչին: Եվ մի Տեր Հիսուս Քրիստոսին՝ Աստծո Որդուն՝ ծնված Հայր Աստծուց՝ Միածին, այսինքն՝ Հոր էությունից։ Աստված՝ Աստծուց, Լույս՝ Լույսից, Ճշմարիտ Աստված՝ Ճշմարիտ Աստծուց, ծնունդ և ոչ՝ արարած։ Նույն Ինքը՝ Հոր բնությունից, Որով ամեն ինչ եղավ երկնքում և երկրի վրա՝ երևելիներ և աներևույթներ։ Ով մեզ՝ մարդկանցս համար և հանուն մեր փրկության՝ երկնքից իջնելով՝ մարմնացավ, մարդացավ, Սուրբ Հոգով կատարելապես ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից։ Որով առավ մարմին, հոգի ու միտք և ամեն ինչ ուր ունի մարդը՝ ճշմարտապես և ոչ կարծյոք։ Չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով ելավ երկինք և նստեց Հոր Աջ կողմում։ Գալու է նույն մարմնով և Հոր փառքով՝ դատելու ողջերին և մեռածներին, Ում թագավորությունը չունի վախճան։ Հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն՝ Անեղին և Կատարյալին, որ խոսեց Օրենքներում, մարգարեներում և Ավետարաններում։ Ով իջավ Հորդանան, քարոզեց առաքյալների միջոցով և բնակվեց սուրբերի մեջ։
Հավատում ենք նաև միայն Մի Ընդհանրական և Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, մի մկրտությանը, ապաշխարությանը, մեղքերի քավությանը և թողությանը, մեռելների հարությանը, հոգիների և մարմինների հավիտենական դատաստանին, Երկնքի արքայությանը և հավիտենական կյանքին։

«Իսկ ովքեր ասում են, թե կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կամ կար ժամանակ երբ Սուրբ Հոգին չկար, կամ թե՝ ոչնչից եղան, կամ ասում են՝ այլ էությունից են Աստծո Որդին կամ Սուրբ Հոգին, և թե փոփոխվող են կամ այլափոխվող, այդպիսիներին նզովում է Ընդհանրական և Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին»։

«Իսկ մենք երկրպագելով փառավորում ենք Սուրբ Երրորդությանը՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, Ով հավիտյաններից առաջ է, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն: