Regels en tradities van de Armeens-Apostolische Kerk 

Hoe de geestelijkheid aan te spreken
Het begroeten van een celibataire priester naar rang:

Katholikos: "Asdvadz Oknagan, Vehapar Der " (God zij uw Helper).
Bisschop: "Asdvadz Oknagan, Srpazan Hayr
Priester: "Asdvadz Oknagan, Hayr Soerp

Het antwoord van de priester zal zijn: "Asdvadz Bahaban" (God zij uw beschermer).

Dit wordt gevolgd door het kussen van het officiële ambtszegel van de Katholikos of Bisschop, dat in de vorm van een ring aan de linkerhand wordt gedragen. Dit betekent dat u het hoge ambt erkent.

Het begroeten van een getrouwde priester (Der Hayr)
"Ornya Der" (Zegen mij Vader)
Het antwoord van de priester zal zijn "Asdvadz orhneh kez" (Moge God u zegenen).

Het bijwonen van de kerkdienst

De Goddelijke Liturgie  (Soerp Badarak), de hoofddienst in onze kerk op zondag is de belangrijkste eredienst van de Armeens-Apostolische Kerk en de belangrijkste uitdrukking van het geloof en de identiteit van de kerk (de gemeenschap van gelovigen). Het is de plicht van iedere ware christen om regelmatig naar de kerk te gaan, in het bijzonder op heilige feestdagen.

Enkele basisprincipes van kerkbezoek

Een houding van eerbied en respect
Ons concentreren op de dienst met aanbidding als focus
Altijd in gedachten houden dat je geen toeschouwer bent, maar een deelnemer aan de kerkdiensten. De Goddelijke Liturgie volgen met de liturgieboeken in de kerkbanken.  Gebruik de schermen in de kerk om deel te nemen aan de dienst. De boeken in de kerkbanken bevatten ook vertalingen waardoor u de Badarak kunt volgen en kunt begrijpen wat er gebeurt.
Als u de melodieën van de gezangen van het koor kent, zing dan zachtjes mee.  Zing echter niet mee met de priester en diaken aan het altaar.
Wanneer offermanden worden doorgegeven, weet dan dat uw offer voor God en zijn Kerk is.
Kledingetiquette voor de kerk
Juiste en bescheiden kleding bestaat uit:
Dames - jurk of blouse met mouwen en niet verhullend, fatsoenlijk zittende kleding en roklengte met hoofdbedekking
Heren - shirt met mouwen en kraag, lange broek, jas en stropdas heeft de voorkeur zonder hoofdbedekking.
Algemene manieren in de kerk
Mobiele telefoons uitzetten voordat u de kerk binnengaat
Niet praten tijdens de kerkdienst
Geen kauwgom kauwen of eten of drinken meenemen in de kerk
Geen benen kruisen terwijl u zit. Voeten moeten op de grond staan, klaar om in aandacht te gaan staan (dat is wat "Laat ons aanwezig zijn/ broskhoomeh" betekent)
Niet de armen uitstrekken over de kerkbanken of de handen in de zakken of achter de rug steken.
Niet het hoofd draaien om vrienden te zoeken en andere soortgelijke afleidende bewegingen.
Op tijd komen en anders discreet binnenkomen.
Het verdient de voorkeur dat vroegkomers de eerste kerkbanken nemen en de achterste laten staan voor de laatkomers om zo de minste afleiding te garanderen.
Het is ongepast te vertrekken voor het einde van de Goddelijke Liturgie.
Kruis slaan

Sla een kruis:
Wanneer u de kerk binnengaat
Wanneer de Heilige Drie-eenheid wordt genoemd
Wanneer één Persoon van de Heilige Drie-eenheid wordt genoemd
Wanneer de celebrant het kruisteken maakt op de gelovigen
Wanneer de celebrant of de diaken de gelovigen wenkt.
Wanneer de diaken "Asdoodzo yergirbakestsook" zegt.
Wanneer de gelovigen zich willen kruisen
Bij het verlaten van de kerk

Kaarsen aansteken
Een van de devotionele gebruiken van de Armeense kerk is de prachtige gewoonte om kaarsen te branden voor de heilige afbeeldingen. Terwijl u het kruisteken maakt, spreekt u een kort gebed uit voor uzelf en uw dierbaren, waarna u plaatsneemt. Het is niet nodig om voor elk familielid een groot aantal kaarsen te branden.  Eén kaars aansteken heeft dezelfde betekenis als tien. Donaties voor kaarsen zijn een uiting van waardering voor Gods zegeningen en genade.

Uw plaats innemen bij het betreden van de kerk
Wanneer u in de kerkbanken plaatsneemt, moet u uw hoofd licht buigen, het kruisteken maken en onhoorbaar Het Onze Vader zeggen. U bent nu klaar om deel te nemen aan de dienst.
U moet wachten met plaatsnemen op een kerkbank wanneer:
Het Evangelie wordt gelezen op de bema (choran).
De geloofsbelijdenis van Nicea (Hawadamk) bezig is.
Het koor het "Sanctus" (Soerp, Soerp), "Eén is heilig, één is Heer" (Miayn Soerp, Miayn Der) of "Heer heb genade" (Der Voghormia) zingt.
De priester spreekt het woord van de instelling uit: "Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam" (Arek, gerek, ays eh marmin eem).
De preek wordt gehouden

Staan, zitten, knielen en buigen
Het is traditie om tijdens de hele dienst te staan als u dat wilt.
Zo niet, volg dan de geestelijken of markeringen in de liturgieboeken om te weten wanneer het gepast is om te staan, te zitten of te knielen.
Tijdens de Goddelijke Liturgie wordt de opdracht om te "buigen" altijd gegeven door de diaken met de woorden: "Asdoedzo yergierbakestsoek" (Laat ons buigen voor God). Buig uw hoofd of middel en sla een kruisteken.
Tijdens de Censing wanneer de Celebrant Priest in processie tussen de mensen loopt
De gelovigen zeggen tegen de Celebrant Priester "Hishetjir yew zies aratsji anmah karinoen Asdoedzoh" (Gedenk ook mij voor het onsterfelijke lam van God).
De Celebrant Priester antwoordt "Hishyal litsjier aratsjier anmah karinoen Asdoedzoh" (Moge jij herinnerd worden voor het onsterfelijke lam van God).

Groet of vredeskus
Paulus droeg de leden van de christelijke kerk stelselmatig op "elkaar te groeten met een heilige kus" als zichtbaar teken van eenheid en gemeenschappelijke visie op de liefde in Jezus Christus. Een geritualiseerde groet van vrede en verzoening is te vinden in de eucharistie van alle oude kerken en staat bekend als de "groet" of "vredeskus".
Om de begroeting te ontvangen van de priester die de 'Groet' brengt, kus je gewoon zijn hand. Als een leek de groet brengt, buigt hij zijn hoofd eerst naar rechts en dan naar links, met zijn rechterhand op zijn hart, en brengt de onderstaande groet.  U antwoordt dienovereenkomstig. Dan herhaalt u op uw beurt dezelfde hoofdbeweging naar de persoon naast u met de rechterhand op uw hart en geeft de groet door zoals hij aan u werd gedaan. De groet gaat op deze manier door de hele gemeente totdat iedereen in de gemeente hem ontvangt.

Terwijl u de groet brengt, zegt u "Krisdos i metsj mer haydnetzaw" (Christus is onder ons geopenbaard).
De ontvanger antwoordt "Orhnyal eh haydnoetyoenen Krisdosi" (Gezegend is de openbaring van Christus).

Door deze symbolische handeling wordt de hele gemeente eerst verbonden door haar eigen mystieke Hoofd, Christus, en vervolgens met elkaar in één heilige band van liefde. Het niet aannemen of geven van de groet is in de kerk onbeleefd.

Het ontvangen van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is een sacrament waarbij de gelovige het Lichaam en Bloed van Christus ontvangt in de vorm van brood en wijn tot vergeving van zonden en het ontvangen van eeuwig leven. Het wordt de gelovigen aangeboden tijdens de viering van de Goddelijke Liturgie.

Elk gedoopt lid van de Armeense Kerk kan de Heilige Communie ontvangen.
Het is aan het individu om te beslissen hoe vaak hij/zij bereid is de Heilige Communie te ontvangen.

Degenen die de heilige communie willen ontvangen, bereiden zich gewoonlijk voor door gebed en door te vasten van alle voedsel en drank op de ochtend voor het ontvangen van het sacrament. Dit is het ideaal waarnaar iedereen moet streven. Als iemand echter om gezondheidsredenen niet heeft kunnen vasten, maar toch vurig verlangt de heilige communie te ontvangen, moet hij/zij niet aarzelen de kelk te benaderen en het sacrament te ontvangen.

Besteed vóór de kerk en tijdens het biechtgesprek tijd om biddend na te denken over hoe u op de genoemde punten tekort bent geschoten. Beloof jezelf actief te werken aan "niet meer zondigen".

Voordat de heilige communie wordt uitgedeeld, worden de communicanten naar voren geroepen voor de priester en knielen/staan zij voor hem voor de algemene biecht en de absolutie.  Terwijl een voorbereid gewetensonderzoek wordt voorgelezen, antwoorden de communicanten met "Megha Asdoodzo" (ik heb tegen God gezondigd).  Dan spreekt de priester, niet op eigen gezag maar door het "woord zelf" van Jezus Christus, de zonden van allen die de biecht hebben gedaan, vrij.
Bij het nemen van de Heilige Communie:
Communicanten moeten met contemplatieve eerbied naar het altaar gaan.
Dames moeten ervoor zorgen dat hun hoofd bedekt is en hun lippen ontkleurd.
Het kruisteken slaan.

Het delen van het heilige brood (Mas)
Tegen het einde van de Goddelijke Liturgie wordt het heilig brood of "Mas" onder de gemeente verdeeld. "Mas" betekent delen of portie. Als je een stuk "Mas" neemt, kus je het en eet je het met een kruisteken.  Het is de gewoonte om een kleine portie "Mas" mee naar huis te nemen voor de familieleden die graag naar de kerk wilden komen, maar daartoe niet in staat waren.

Het nemen van "Mas" betekent niet het ontvangen van de Heilige Communie. Het is delen in een gemeenschapsmaaltijd en een teken van christelijke naastenliefde en geestelijke verwantschap.

Wanneer wij deelnemen aan de Goddelijke Liturgie en de Heilige Communie gebruiken, zijn wij verenigd met Christus door het ontvangen van Zijn Lichaam en Bloed. Daarom is de "mas" die aan de gemeente wordt aangeboden bedoeld voor hen die niet hebben deelgenomen aan het heilig sacrament.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie
De gelovigen kussen het Evangelie en zeggen tegen de Celebrant Priester "Hishetseh Der zamenayn badarakes ko" (Moge de Heer zich al uw offers herinneren).
De Celebrant Priester antwoordt "Datseh kez usd srdiet koem" (Moge de Heer de smeekbeden van uw hart inwilligen).

Het verlaten van de kerk
Uw vertrek uit de kerk moet even eerbiedig en ordelijk verlopen als uw binnenkomst. Voordat u de kerk verlaat, wendt u zich naar het altaar, maakt u het kruisteken en verlaat u het huis van God.

In de Armeense kerk houdt de dienstdoende geestelijke aan het eind van de dienst het evangelie voor de gemeenteleden vast, zodat zij zijn persoonlijke zegen kunnen ontvangen voordat zij de kerk verlaten.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info