Sacramenten Armeense kerk

De Armeense Apostolische Kerk kent 7 sacramenten:

Dopen (Mkrdoetyoen)

Vormsel (Troshm)
Heilige Communie (Haghortoetyoen)
Boetedoening (Abashkharoetyoen)

Huwelijk (Bsak)
Ziekenzalving (Ghark hivantats)
Priesterwijding (Tsernatroetyoen)

 

Het sacrament van de doop

 "Tenzij iemand uit water en Geest geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Johannes 3:5).


De doop is het sacrament waardoor de gelovige wordt vrijgesproken van zijn zonden, wordt geregenereerd door de Heilige Geest, christen wordt en door God wordt aangenomen. 

De Armeense Kerk aanvaardt als authentiek het doopsel van die Kerken die de Heilige Drie-eenheid belijden en mensen dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als een gelovige, die gedoopt is in een orthodoxe, katholieke of andere kerk, lid wil worden van de Armeense Kerk, hoeft hij niet voor een tweede keer gedoopt te worden.
Men heeft voor de doop een peetoom nodig; deze moet het geloof van de gedoopte voor de Kerk waarborgen en hem onder zijn hoede nemen en hem volgens het juiste geloof opvoeden.

 

De doop moet in de Kerk plaatsvinden. Maar op plaatsen waar geen kerk is of wanneer de te dopen persoon ernstig ziek is, is het toegestaan de doop thuis of op een andere geschikte plaats te verrichten.

  

De doop is het eerste sacrament; iemand die niet gedoopt is, kan geen andere sacramenten ontvangen. Onmiddellijk na de doop worden de sacramenten van het Vormsel en het Heilig Avondmaal toegediend. 

 

Het sacrament van het Vormsel (of Confirmatie)

Het Vormsel is een sacrament waarbij een gedoopte de gaven van de Heilige Geest ontvangt, wanneer hij wordt gezalfd met chrisma (olijfolie en andere speciale oliën van verschillende geurstoffen en bloemen).


Het vormsel vindt onmiddellijk na het doopsel plaats. 


De genade van de Heilige Geest wordt verleend door het chrisma voor de bevestiging in het christelijk leven; het versterkt onze geest, heiligt onze geestelijke mogelijkheden en geeft ons moed om te strijden tegen alle beproevingen.

 

Het sacrament van de Heilige Communie

De belangrijkste religieuze verplichting van iedere christen is het ontvangen van de Heilige Communie.


De Heilig Communie (Avondmaal) is een sacrament waarbij de gelovige het Lichaam en Bloed van Christus ontvangt in de vorm van brood en wijn voor vergeving van zonden en het ontvangen van eeuwig leven. Het wordt de gelovigen aangeboden tijdens de viering van de Goddelijke Liturgie.

 

Het sacrament van boetedoening
Penitentie is een sacrament waarbij iemand die zijn zonden belijdt, van de priester vergeving ontvangt en door de Heer Jezus Christus zelf onzichtbaar van zijn zonden wordt bevrijd. 

 

De boeteling beseft zijn zonden, heeft er berouw over en belijdt ze voor God en de Kerk. De boeteling wordt gevraagd de intentie te hebben zijn leven te beteren, geloof te hebben in Christus en te hopen op zijn barmhartigheid. 

 

Tijdens de biecht leest de boeteling een speciale smeekbede, waarin alle mogelijke zonden worden opgesomd.
Wie dit sacrament wil ontvangen, bereidt zich voor door vasten, onthouding en gebed.

 

Het sacrament van het huwelijk (of het Heilig Huwelijk)

Het Sacrament van het Heilig Huwelijk is de inzegening van de verbintenis tussen een man en een vrouw voor het leven in een wettig huwelijk. 

 

Door wederzijdse instemming van de man en de vrouw worden zij samen verenigd met een geestelijke band met elkaar en met de Kerk. 

 

Het huwelijk schrijft niet alleen Gods bevelen voor, maar eist ook levenslange toewijding van de getrouwde man en vrouw aan elkaar. Het goddelijk initiatief en de morele fundamenten die Christus heeft gelegd, maken het huwelijk tot een Heilig Sacrament. Jezus volgde de oorspronkelijke schepping van zijn Vader en verleende het zijn goedkeuring en bekrachtiging, door de onlosmakelijke eenheid tussen man en vrouw te benadrukken. 

 

Het sacrament van de wijding (of Heilige Orden)
De Kerk is een georganiseerde samenleving. Zij bestaat uit alle gedoopten die verenigd zijn in hetzelfde geloof, hetzelfde avondmaal, dezelfde sacramenten en onder hetzelfde kerkelijk gezag. Zij die dit kerkelijk gezag uitoefenen vormen de geestelijkheid van de officieren van de Kerk, die God dienen, de gelovigen onderwijzen en heiligen, en de Kerk besturen. Dit gezag om te dienen, te onderwijzen, te heiligen en te regeren wordt niet gegeven door verkiezing of benoeming, maar door een heilig sacrament dat wijding heet. 

De wijding van de Heilige Orden is een van de belangrijke sacramenten van de Kerk. Door de wijding ontvangen mannen de macht en de genade om de heilige taken van een geestelijke van de Kerk te vervullen. De wijding is een sacrament waardoor de Heilige Geest de uitverkorene het recht geeft de sacramenten uit te voeren en de kudde van Christus te voeden.

Weliswaar zijn alle christenen door het doopsel begiftigd met het "priesterschap" van leken, die daardoor de verplichting hebben aan God de geestelijke offers van dankzegging, gebeden en daden van geloof, hoop en naastenliefde aan te bieden. Maar alleen mannen die het sacrament van de Heilige Orde ontvangen, zijn geestelijken van God in de volle betekenis van het woord.

Mensen kunnen zich aan de dienst van de Kerk wijden, niet alleen door in de Heilige Orde in te treden, maar ook in de lekenstaten. Deze laatste dienst is soms even waardevol en verdienstelijk voor God als de dienst die door de Heilige Orde wordt bewezen. 

Het sacrament van de zalving (of zalving) van de zieken
De Orthodoxe en Katholieke Kerken erkennen de Ziekenzalving als het zevende sacrament. In de Orthodoxe Kerk wordt dit sacrament opgedragen aan mensen die erg ziek zijn en vertrouwen op Gods barmhartigheid en het geloof dat de Heilige Olie het herstel zal bespoedigen of, in het geval van een onvermijdelijke dood, het lijden in verband met de dood zal verlichten.

De Ziekenzalving wordt tegenwoordig niet meer regelmatig beoefend, maar wordt nog steeds erkend als Sacrament van de Kerk. Bij de toediening van het sacrament bidt de geestelijke en leest het evangelie van genezing, zegent de persoon en biedt vervolgens de communie aan. Zo vindt zowel het lichaam als de ziel van het individu vrede en genezing. 

 

In de Armeense kerk mogen alleen geestelijken na hun dood gezalfd worden. Dit wordt gedaan om hen te eren voor hun priesterlijke ambt.

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info